Metrel Eurotest 61557 ST + kalibrace, MI2086ST - Multifunkční revizní přístroj

eurotest 61557 st

Nové

Eurotest 61557 je špičkový a nejprodávánější profesionální multifunkční revizní přístroj pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61.

Více informací

Tento produkt již není na skladě

14 875 Kč s DPH

Více informací

Pokud v období od 16. 11. 2020 do 18. 12. 2020 objednáte jakýkoliv typ přístroje Eurotest, dostanete k němu navíc ZDARMA univerzální zkoušečku Metrel MD 1060 (viz http://www.ielektro.com/protukt_md1060, jejíž doporučená koncová cena je 1350 Kč + DPH.

Revizní přístroj EUROTEST 61557 standart set:
Eurotest 61557 je multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků
ČSN 332000-6-61, umožňuje všechna měření uložená uvedenou normou.


Použití přístroje Eurotest 61557:

Měření přechodových odporů, vodivé spojení
Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 mA. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat odpor přívodních šňůr. Lze nastavit meze pro min. hodnotu přechodového odporu.
Vodivé spojení - slouží k "propískávání" obvodů, hledání zkratů apod. Přístroj eurotest 61557 v této funkci pracuje jako ohmmetr s měřicím proudem < 7 mA.

Měření zemních odporů a rezistivity půdy

Přístroj má rozsáhlé možnosti měření zemních odporů: umožňuje měřit čtyřvodičovou metodou, čtyřvodičovou metodou + jedním klešťovým přístrojem bez rozpojování měřeného obvodu nebo dvěma klešťovými přístroji bez rozpojování měřeného obvodu a bez zatloukání sond! Dále lze měřit rezistivitu půdy.

Měření izolačních odporů
Izolační odpory mohou být přístrojem měřeny napětím 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V do hodnoty až 1000 MW. Je možné nastavit mez pro min. hodnotu izolačního odporu.

Test proudových chráničů
Přístrojem lze testovat proudové chrániče (dále jen FI) typu AC nebo A standardní a selektivní s jmenovitým reziduálním proudem 10 mA až 1000 mA. Test lze provádět jak manuálně, tak automaticky a každý test lze provést jak kladnou, tak zápornou půlvlnou. Při testu je prováděno srovnání naměřených vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky IDN: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud ID postupně narůstajícím proudem. Samozřejmostí je měření dotykového napětí a zemního odporu / odporu smyčky bez vybavení FI.
Přístroje eurotest 61557 má navíc speciální funkci pro měření  zemního odporu / odporu smyčky bez vybavení FI. Toto měření je prováděno po dobu několika desítek sekund; během této doby přístroj naměří velké množství údajů, které jsou následně zpracovány, vyhodnoceny a výsledkem celého procesu je zobrazený změřený odpor. Tento postup zaručuje velmi dobrou opakovatelnost a použitelnost změřené hodnoty!

Měření skutečné impedance ochranné smyčky/sítě a zkratového proudu
Přístroj eurotest 61557 měří skutečnou impedanci ochranné smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi!), současně zobrazí i činný odpor, indukční odpor a samozřejmě i zkratový proud. Dále měří dotykové napětí při zkratovém proudu.
Při měření skutečné impedance je brán v úvahu fázový posuv mezi napětím a proudem, tj. vliv indukčního odporu vinutí transformátorů, motorů apod. V důsledku toho je výsledek měření přesnější, stabilnější a lépe vypovídá o skutečných poměrech v měřeném obvodu.
Pomocí adaptéru A 1143 lze měřit impedanci smyčky a sítě s velmi vysokou přesností při rozlišení 0,1 mΩ.
Odpor smyčky N-PE a zkratový proud

Sled fází
Přístroj indikuje sled fází a dále chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy. 

Proud pomocí kleští a špičkový proud
Přístroj měří skutečnou efektivní hodnotu proudu a dále špičkovou hodnotu proudu (např. rozběhový proud motoru).

Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)
Lze měřit průrazné napětí různých přepěťových ochran v rozsahu 50 ÷ 1000 V.

Lokátor
Slouží k určování proudových okruhů, vyhledávání pojistek apod. Jako vysílač slouží přístroj Eurotest 61557, jako přijímač bezdotyková sonda "Lokátor".

Výkon, energie
Lze měřit jednofázový výkon (W, VA, VAr, cosf) a energii (nastavitelný časový interval 1 minuta až 25 hodin).

Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči
Při provádění některých měření, která potřebují přítomnost síťového napětí, přístroj automaticky testuje, zda není na PE přítomno nebezpečné napětí.

Harmonická analýza napětí a proudu
Přístroj měří celkové harmonické zkreslení THD a zobrazuje liché harmonické až do 21. harmonické!

Ukládání výsledků do paměti a přenos do PC
Do paměti přístroje Eurotest 61557 lze uložit až 3000 měření a později je vyvolat na displeji nebo přenést do PC pomocí dodávaného software EuroLink, který je v češtině! Před měřením lze navíc pomocí software EuroLink vytvořit přesnou strukturu měřené instalace a tu přenést do přístroje eurotest! Následná revize a ukládání výsledků do paměti se tím urychlí.

Grafická funkce HELP
Zobrazí na displeji možnosti připojení přístroje k měřenému objektu a další pomocné informace.Technické parametry revizního přístroje Eurotest:

Izolační odpory

Rozsah [MW] 0 ÷ 1000 (Un ł 250 V)    0 ÷ 200 (Un < 250 V)
Rozlišení [MW] 0,001   0,01   0,1   1
Chyba měření ± (2% z MH + 2 D)*... (0 ÷ 200 MW)
Un  50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V
In 1 mA


Přechodové odpory (jednotlivé měření)

Rozsah [W] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9    200 ÷ 1999
Chyba měření ± (2% z MH + 2 D)*... (0 ÷ 19,99 W)
Un, Ik Un = 4 ÷ 7 V, Ik > 200 mA


Vodivé spojení (trvalé měření)

Rozsah [W] 0,0 ÷ 199,9    200 ÷ 1999
Chyba měření ± (3% z MH + 3 D)*
Un, Ik Un = 4 ÷ 7 V, Ik < 7 mA


Zemní odpory (čtyřvodičová metoda nebo čtyřvodičová metoda + jedny kleště)

Rozsah [kW] 0 ÷ 20
Rozlišení [W] 0,01   0,1   1   10
Chyba měření ± (2% z MH + 3 D)*... (0 ÷ 2 kW)
Aut. test odporu sond ano


Zemní odpory (dva klešťové přístroje)

Rozsah [W] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 100,0  
Chyba měření ± (10% z MH + 2 D)*    ± (20% z MH)* 


Rezistivita půdy

Rozsah [kWm] 0 ÷ 2000  
Rozlišení [Wm] 0,01   0,1   1   10   0,1k   1k
Zobrazený údaj r = 2paRe  (a je nastavitelné v rozsahu 1 ÷ 30 m)


Proudové chrániče - obecné údaje

Jmenovitý proud [mA] 10; 30; 100; 300; 500; 1000 (fáze 0° nebo 180°)
Typ proud. chrániče AC nebo A, standardní nebo selektivní


Proudové chrániče - dotykové napětí bez vybavení chrániče

Rozsah [V] 0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 100
Rozlišení [V]  0,01    0,1
Chyba měření (- 0 / +10 %) z MH ± 0,2V   (- 0 / +10 %) z MH 
Měřicí proud  < 0,5 IDN


Proudové chrániče - zemní odpor / odpor ochranné smyčky bez vybavení chrániče

Princip měření s pomocnou sondou / bez pomocné sondy
Rozsah [W]  0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9   200 ÷ 1999   2,00 ÷ 10,00 k
Chyba měření ± (5% z MH + 0,05V / IDN + 0,2W)
Měřicí proud  < 0,5 IDN


Proudové chrániče - vypínací čas

Rozsah - standard. FI [ms] 0 ÷ 300 (½ IDN, IDN)    0 ÷ 150 (2 IDN)    0 ÷ 40 (5 IDN)
Rozsah - selektivní FI [ms] 0 ÷ 500 (½ IDN, IDN)    0 ÷ 200 (2 IDN)    0 ÷ 150 (5 IDN) 
Chyba měření ± 3 ms 


Proudové chrániče standardní - vybavovací proud ID, vypínací čas při vybavovacím proudu tD a dotykové napětí při vybavovacím proudu Ud

Rozsah ID (0,2 ÷1,1)  IDN
Rozsah tD [ms] při ID 0 ÷ 300
Rozsah Ud [V] při ID 0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 100 


Skutečná impedance ochranné smyčky a zkratový proud

Rozsah Z, R, Xl [W] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9   200 ÷ 1999
Chyba měření ± (2% z MH + 3 D)*
Rozsah zkrat. proudu 0,06 A ÷ 24,4 kA
Jmenovité napětí  100 ÷ 264 V   45 ÷ 65 Hz

Měřicí proud max. 23 A / 10 ms (při 230 V)

Skutečná impedance sítě a zkratový proud

Rozsah Z, R, Xl [W] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9   200 ÷ 1999
Chyba měření ± (2% z MH + 3 D)*
Rozsah zkrat. proudu 0,06 A ÷ 42,4 kA
Jmenovité napětí  100 ÷ 440 V   45 ÷ 65 Hz

Měřicí proud max. 40 A / 10 ms (při 400 V)Velmi přesné měření skutečné impedance sítě/smyčky a zkratový proud pomocí adaptéru A 1143

Rozsah 0,0 ÷ 199,9 mW    200 ÷ 1999 mW
Chyba měření ± (5% z MH + 1 mW )*
Rozsah napětí 10 ÷ 440 V / 50 Hz

Měřicí proud max. 154 A / 10 ms (při 230 V),  max. 267 A / 10 ms (při 400 V)
Sled fází

Zobrazený výsledek 1.2.3 nebo 2.1.3
Jmenovité napětí [V] 100 ÷ 440

 

Napětí a kmitočet

Rozsah, chyba měření 0 ÷ 440 V      ± (2% z MH + 2 D)*
Rozsah, chyba měření 45,0 ÷ 65,0 Hz      ± 0,2 Hz 


Proud pomocí klešťového přístroje (TRMS), špičkový proud

Rozsah [A] 0 ÷ 200   (0 ÷ 280 špičkový proud)
Rozlišení 0,1   1 mA   0,01   0,1   1 A
Chyba měření ± (5% z MH)*... (0 ÷ 100 A)


Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)

Rozsah [V] 50 ÷ 1000
Chyba měření ± (5% z MH + 10 V)*
Měřicí metoda  narůstajícím ss napětím se strmostí 500 V/s


Osvětlení - sonda typu B

Rozsah [lux] 0,10 ÷ 19,99     20,0 ÷ 199,9     200 ÷ 1999     2,00 k ÷ 19,99 k
Chyba měření ± (5% z MH + 2 D)*

Celková chyba měření odpovídá normě DIN 5032, Class B
Kosinová chyba < 2,5% pro úhel dopadu do ± 85°.
Spektrální chyba < 3,8% dle křivky CIE

Osvětlení - sonda typu C

Rozsah [lux] 0,10 ÷ 19,99     20,0 ÷ 199,9     200 ÷ 1999     2,00 k ÷ 19,99 k
Chyba měření ± (10% z MH + 3 D)*

Celková chyba měření odpovídá normě DIN 5032, Class C
Kosinová chyba < 3% pro úhel dopadu do ± 85°.

Lokátor - hledání pojistek, sledování proudových okruhů apod.

Princip Přístroj vysílá do instalace signál, přijímač (Lokátor) jej vyhledává. Pracuje v instalaci bez napětí i pod napětím.


Výkon - jednofázový, proud měřen pomocí kleští

Rozsah 5 ÷ 88 k   W/VA/Var
Rozlišení 0,1   1    0,01 k   0,1 k   W/VA/Var
Chyba měření  ± (7% z MH + 1 D)*
Rozasah cos f 0,00 ÷ 1,00


Energie

Rozsah 0 ÷ 2000 kWh
Chyba měření  ± (7% z MH + 1 D)*


Harmonická analýza (napětí a proud)

Zobrazené složky liché až do 21. harmonické
Rozsah každe složky 0,0  ÷ 100,0 %
Rozsah zkreslení (THD) 0,0  ÷ 100,0 %
Chyba měření ± (5% z MH + 5 D)*

* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit

Všeobecně o přístroji Eurotest:

Napájení 4 x 1,5 V alkalická baterie IEC LR14
Displej maticový LCD s možností podsvětlení
Optická i akustická indikace ano
Automatické srovnávání výsledků měření s nastavitelnými  mezemi ano (lze vypnout)
Paměť 500 až 1000 měření
Připojení k PC RS 232
Aut. vypínání ano
Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Přepěťová kategorie CAT III / 300 V nebo CAT II / 600 V
Krytí IP 44
Rozměry 265 x 110 x 185 mm
Hmotnost (včetně baterií) asi 2,1 kg


Rozsah dodávky:
Přístroj Eurotest 61557 je dodáván ve dvou různých úrovních výbavy. Vlastní přístroj je v obou sadách shodný; rozdíl je pouze v rozsahu dodávaného příslušenství!
 

 Rozsah dodávky Eurotest 61557
Euro set
Eurotest 61557
Standard set

Obj. číslo:

MI 2086 EU MI 2086 ST
Přístroj Eurotest 61557 ano ano
Plug commander - pro měření v síťových zásuvkách bez potřeby "třetí" ruky ano ano
Univerzální měřicí kabel - kabel zakončený banánky umožňuje měření pomocí měřicích hrotů a krokosvorek ano ano
Klešťový přístroj pro měření malých proudů,
typ A 1018
- univerzální kleště pro veškerá měření proudů; také přijímací kleště při měření zem.odporů!
(tzn. pro měření pomocí dvou kleští jsou třeba také kleště A 1019)
ano -
Šňůra pro připojení sondy (umožňuje připojení pomocné sondy při měření dotykového napětí) ano -
Krokosvorka 1 ks, měřicí hrot 2 ks ano ano
Kabel RS 232 pro propojení s počítačem ano ano
PC software pro Windows 95/98/2000/NT/XP EuroLink Pro EuroLink Lite
Brašna na přístroj, řemen 2 ks ano ano
Návod, kalibrační list, záruční list, kartónový obal ano anoVolitelné příslušenství k Eurotestu 61557:

Obj. číslo:

vhodné pro
 Euro set
vhodné pro
Standard set 
Tip commander - hrot pro měření  bez potřeby "třetí" ruky (obr. vlevo) A 1002 ano ano
Lokátor (obr. vpravo) A 1005 ano ano

 

Třífázový měřicí kabel (obr. vlevo) A 1110 ano ano
Třífázový adaptér (obr. vpravo) A 1111 ano ano

      

Sada pro měření zemních odporů 20 m:
- univerzální kabel 4 x 1 m, 2 x měř. šňůra 20 m, 2 x měř. šňůra 4,5 m, 4 x sonda,
1 x brašna
S 2001 ano ano
Sada pro měření zemních odporů 50 m:
- univerzální kabel 4 x 1 m, 2 x měř. šňůra 50 m, 2 x měř. šňůra 4,5 m, 4 x sonda,
1 x brašna
S 2002 ano ano
Klešť. přístroj pro měření malých proudů
- univerzální pro veškerá měření proudů; také přijímací kleště při měření zem. odporů (tzn. pro měření pomocí dvou kleští jsou třeba navíc kleště A 1019)
A 1018 - -
Standardní klešťový přístroj
- vysílací kleště nutné pouze pro měření zem. odporů pomocí dvou klešťových přístrojů
A 1019 - -
  
Šňůra pro připojení sondy (umožňuje připojení pomocné sondy při měření dotykového napětí) A 1012 - ano
Univerzální kabel 4 x 1m (se čtyřmi vodiči, zakončenými banánky) A 1021 ano ano
Sonda pro měření osvětlení, typ B A 1102 ano ano
Sonda pro měření osvětlení, typ C A 1119 ano ano
PC SW EuroLink Pro (Win 95/98/2000/NT/XP) A 1052 - ano
PMI 46 - adaptér, který umožňuje měřit impedanci ochranné smyčky v obvodech s proudovými chrániči. PMI 46 ano ano

Volitelné příslušenství k Eurotest 61557 ST:

A1002 Tip commander     
A1005 Lokátor     
A1012 Vodič pro připojení sondy; spoj. vodič 4 m, zel.    
A1018 Měřicí kleště pro měření malých proudů     
A1019 Měřicí kleště standardní     
A1021 Univerzální kabel 4 x 1m    
A1052 PC SW EuroLink Pro    
A1102 Sonda pro měření osvětlení, typ B    
A1110 Třífázový měřicí kabel    
A1111 Třífázový adaptér     
A1119 Sonda pro měření osvětlení, typ C     
A1143 Adaptér pro přesné měření imp. smyčky a sítě     
S2001 Sada pro měření zemních odporů - 20 m     
S2002 Sada pro měření zemních odporů - 50 m     

 

Revizní přístroj Eurotest 61557 má v ceně kalibrační list.

30 další produkty ve stejné kategorii: