Fakturační ceník REVIZE ELEKTRO 2021 (demo verze zdarma), testy pro RT a doplňky

fakturacniceniknew2021

Nové

Fakturační ceník elektro revizí 2021. Nové uživatelské rozhraní ve stylu MS Office. Zobrazení všech položek v jednom náhledu. Umožňuje informativní náhled sestavy aktuální revizní zprávy, která obsahuje jen zadané položky.

Více informací

Skladem

700 Kč s DPH

Více informací

Zdarma demo verze "FAKTURAČNÍ CENÍK" ke stažení

Po odzkoušení demo verze můžete ceník zakoupit přes náš web

Součástí aplikace:

Testové otázky:

Test R4B - Ochrana před NDN
Test pro přípravu RT - 1.část (pro přípravu na zkoušky revizního technika - přímá znění - 300 otázek)
Test pro přípravu RT - 2.část (pro přípravu na zkoušky revizního technika - normativní znění - 350 otázek)
Test pro přípravu RT - 3.část (pro přípravu na zkoušky revizního technika - plné znění - 474 otázek)

Obsažené zákony:

Zákon č.22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Zákon č.90/2016 Sb. - Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
Zákon č.91/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č.102/2001 Sb. - Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
Zákon č.110/2019 Sb. - Zákon o zpracování osobních údajů
Zákon č.174/1968 Sb. - Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Zákon č.183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č.251/2005 Sb. - Zákon o inspekci práce
Zákon č.262/2006 Sb. - Zákon zákoník práce
Zákon č.285/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
Zákon č.309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Zákon č.458/2000 Sb. - Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Zákon č.505/1990 Sb. - Zákon o metrologii

Vládní nařízení:
Nařízení vlády č.101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády č.117/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
Nařízení vlády č.118/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
Nařízení vlády č.170/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
Nařízení vlády č.176/2008 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení
Nařízení vlády č.201/2010 Sb. - Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
Nařízení vlády č.375/2017 Sb. - Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
Nařízení vlády č.378/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády č.406/2004 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
Nařízení vlády č.495/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
Nařízení vlády č.591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Nařízení vlády č.616/2006 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Resortní vyhlášky:
Vyhláška č.23/2008 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární ochrany staveb
Vyhláška č.48/1982 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
Vyhláška č.50/1978 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Vyhláška č.73/2010 Sb. - Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
Vyhláška č.268/2009 Sb. - Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č.268/2011 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
Vyhláška č.499/2006 Sb. - Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o dokumentaci staveb

Důležité praktické poznatky a postřehy z norem:
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (zrušena nahradila ji ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (332000)) - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-7-701 ed.2 - Elektrická instalace v prostorách s vanou nebo sprchou
ČSN 33 2000-7-702 ed.3 - Plavecké bazény a fontány.
ČSN 33 2000-7-703 ed.2 - Místnosti a kabiny se saunovými kamny
ČSN 33 2000-7-708 ed.4 - Parkoviště karavanů, kempingová parkoviště a obdobné lokality
ČSN 33 2000-7-710 ed.2 - Zdravotnické prostory
ČSN 33 2000-7-711 - Zařízení jednoúčelová – výstavy, přehlídky a stánky
ČSN 33 2000-7-713 ed.2 - Zařízení jednoúčelová – nábytek
ČSN 33 2000-7-753 ed.2 - Zařízení jednoúčelová – topné kabely a pevně instalované topné systémy
ČSN 33 2130 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
ČSN 33 2180 - Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
ČSN EN 50274 - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí
ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních - část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 60 529 - Stupně ochrany krytem
ČSN EN 60670-1 změna A1 - Krabice a úplné kryty pro domovní a podobné pevné elektrické instalace
ČSN EN 60670-23 (část 23) - Krabice a úplné kryty pro domovní a podobné instalace – část 23
ČSN EN 61439-1 ed.2 - Rozvaděče nízkého napětí – Všeobecné předpisy
ČSN EN 61439-2 ed.2 - Rozvaděče nízkého napětí – Výkonové rozvaděče
ČSN EN 61439-3 ed.2 - Rozvaděče nízkého napětí - Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)
ČSN EN 61439-4 - Rozvaděče nízkého napětí - Staveništní rozvaděče (ACS)
ČSN EN 61439-5 ed.2 - Rozvaděče pro veřejné distribuční sítě
ČSN EN 61439-6 - Přípojnicové rozvody
  

Možnost zadávání individuální slevy nebo navýšení ceny. Komplexní práce s ceníkem od úpravy koeficientu navýšení, práce s jednotlivýma položkami nebo plošného navýšení nebo snížení vše úkonů.

V doplňcích obsahuje základní vyhlášky pro práci revizních techniků 


Pomocí vestavěného prohlížeče, umožňuje zobrazení webových stránek všech nejnutnějších doporučených institucí včetně vlastního vyhledávání.

Aplikace importovaná pro operační systémy 32 i 64 bitové platformy po Windows 10.

Veškeré údaje jsou kódovány a tím znemožněno jejich případné zneužití. Aplikace je vytvořena podle ceníku BHR a navýšena přepočtem o inflaci k roku 2015. Ovládání aplikace je vylepšeno o systém klávesových zkratek k rychlejšímu ovládání...

  • Nové uživatelské rozhraní ceníku ve stylu MS Office 2019

  • Zobrazení všech položek v jednom náhledu. Umožňuje informativní náhled sestavy aktuální revizní zprávy a faktury

  • Možnost zadávání individuální slevy nebo navýšení ceny

  • Nově umožňuje zadání neomezeného počtu dodatečných víceprací a materiálů

  • Komplexní práce s ceníkem od úpravy koeficientu navýšení, práce s jednotlivými položkami nebo plošného navýšení nebo snížení vše úkonů. Výsledné zprávy a jejich faktury nově umožňuje exportovat do formátu HTML pro možnosti pošty či pozdějšího vytištění

  • Komplexní archivace zpráv a ceníků včetně jejich prohlížení bez nutnosti jejich dekomprimace. Samozřejmostí je možnost importování revizních zpráv, ceníků a archívů z verze 2016 a jejich uložení v novém formátu

  • Umožňuje komplexní práci s více ceníky a hotově je lze aplikovat na již vytvořené revizní zprávy

  • Pomocí vestavěného prohlížeče, umožňuje zobrazení webových stránek všech nejnutnějších doporučených institucí

  • Aplikace portovaná pro operační systémy 32 i 64 bitové platformy od WIN 7 a výše. Starší OS nejsou podporovány (WIN XP, 2000, ME). Veškeré údaje jsou kódovány 256 bitovým algoritmem standartu Rijndael a tím vyhovuje zákonu 110/2019Sb o ochraně osobních údajů. Aplikace je vytvořena podle ceníku BHR a navýšena přepočtem o inflaci k roku 2015.

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

5 další produkty ve stejné kategorii: