Školení (elektrikář) dle VYHLÁŠKY č.50/1978 Sb. - §5,6,7,8 a 10

skolení dle vyhlasky 50/78

Nové

Provádíme školení a přezkoušení dle vyhlášky 50/78 Sb.(pro certifikaci v oboru elektro) pracovníků dle § 14 vyhl. ČÚBP č.50/1978 Sb. a to § 4, 5, 6, 7, 8, 10

Více informací

Skladem

1 200 Kč s DPH

Více informací

Školení vyhlášky 50/78 Sb. se koná dne

16. června 2022 od 8:00 hodin.

Obsazenost 25/60

Provádíme školení a přezkoušení podle vyhlášky 50/78 Sb. (pro certifikaci v oboru elektro) pracovníků dle § 14 vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb. a to § 5, 6, 7, 8, 10 a 11

Každý účastník školení z vyhlášky 50/78 Sb. musí u zkoušky doložit:

 1. Lékařské potvrzení
 2. Doklad o odborném vzdělání
 3. Doklad o odborné praxi (stará vyhláška, čestné prohlášení nebo potvrzená   praxe firmou)
 4. Pro paragrafy 5 a vyšší je nutné dokončené ELEKTROTECHNICKÉ vzdělání


Odborné vzdělání

Za ukončené odborné vzdělání (§ 5 odst. 1) se považuje

 • dosažení středního odborného vzdělání
 • úplného středního odborného vzdělání v oboru elektrotechniky
 • úspěšné absolvování vysoké školy studijního směru elektrotechnika
 • nebo vyučení v těchto oborech
 1. 21-68-2 důlní elektromontér
 2. 26-81-2 elektromontér rozvodných zařízení
 3. 26-82-2 provozní elektromontér
 4. 26-83-2 elektromechanik
 5. 26-85-2 montér spojových zařízení
 6. 26-86-2 mechanik elektronických zařízení
 7. 26-87-2 elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
 8. 26-88-2 spojový montér
 9. 26-89-2 spojový mechanik
 10. 26-90-2 mechanik dálkových spojů
 11. 26-92-2 mechanik měřicích a regulačních přístrojů
 12. 24-20-2 montér výtahů
 13. 26-87-4,2:01 elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
 14. 24-53-4,2:04 mechanik letadlových přístrojů
 15. 26-92-4,2:04 mechanik měřicích a regulačních přístrojů
 16. 24-41-4,2:03 mechanik programově řízených strojů
 17. 26-83-4,2:02 elektromechanik
 18. 26-86-4,2:03 mechanik elektronických zařízení
 19. 42-75-4,2:02 mechanik zemědělské techniky (pro živočišnou výrobu)
 20. 28-89-2 :08 spojový mechanik (mechanička)
 21. 26-88-2 :09 spojový mechanik pro spojovací sítě
 22. 21-68-4,2:02 důlní elektromontér
 23. 26-89-2:07 mechanik telekomunikačních spojovacích zařízení
 24. 26-89-2:06 montér sdělovacích sítí

Ověření oboru:

Splňuje obor "XY" vyhlášku č. 50/1978 Sb.?

Mám diplom "XY" (kybernetika, strojní mechanik, počítačové systémy, atd.) mohu si udělat vyhl. č. 50/1978 Sb.?
Kdo mi řekne, jestli s "tímto" vysvědčením mohu jít na zkoušky z vyhl. č. 50/1978 Sb.?

Obraťte se na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Na telefon nereagují.

Zde je návod, jak na výše uvedené otázky získat odpověď:

1. Okopírujte si svůj doklad o ukončeném vzdělání (diplom, mat.vysvědčení, výuční list)

2. Přiložte ho k oficiální žádosti (ZDE je uveden VZOR)
3. Odešlete ho doporučeně na adresu:

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Popřípadě můžete stejnou žádost odeslat elektronicky na:

Elektronická podatelna: posta@msmt.cz, ID datové schránky: vidaawt

Výsledkem by mělo být sdělení, kde bude uvedeno, že uvedený obor SPLŇUJE/NESPLŇUJE podmínky pro získání osvědčení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

V případě, že bude výsledek - NESPLŇUJE. Je možné ještě zažádat o tzv. vyjímku.

Paragrafy podle Vyhlášky 50/1978 Sb. - členění elektrotechnických kvalifikací Členění elektrotechnických kvalifikací dle Vyhlášky 50/78 Sb.

§4 - Pracovník poučený (osoby bez odborného vzdělání v oboru elektro a které nevlastní výjimku od TIČR): Organizace je seznámila v rozsahu jimi vykonávané činnosti s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozornila je na možné ohrožení těmito zařízeními včetně poskytování první pomoci při úrazech el. proudem. Lhůty ověřování znalostí a obsah seznámení musí být předem stanoveny. Mohou: samostatně obsluhovat el. zařízení všech napětí, pracovat na částech el. zařízení bez napětí do vzdálenosti 20cm od ž.č pod napětím, pracovat na vypnutých zařízeních vn, vvn s dohledem. Nesmějí pracovat pod napětím. 

§5 - Pracovník znalý: mají ukončené odborné vzdělání zakončené příslušnou zkouškou, musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Mohou: samostatně obsluhovat el. zařízení, pracovat na částech el. zařízení bez napětí, v blízkosti napětí i pod napětí, pracovat v prostorách zvl. nebezpečných pod dozorem, pracovat na zař. vn, vvn bez napětí sami, v blízkosti částí pod napětím pod dohledem nebo pod dozorem, pracovat na zař. vn, vvn pod napětím pod dozorem-vybrané práce. 

§6 - Pracovník znalý s vyšší kvalifikací (pro samostatnou činnost): ukončené odborné vzdělání zakončené příslušnou zkouškou, musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Musí mít požadovanou dobu praxe (USO, VŠ 1 rok). Mohou: vykonávat veškerou obsluhu a práci na el. zařízení kromě prací zakázaných. Zakázané práce: na zař. mn, nn v souběhu, na křižovatkách a ve společných prostorách s vn – zvn. Na zařízeních vn - zvn v prostorách vlhkých mokrých, v době manipulací. Na zař. nn, vn - zvn v prostorách těsných, mokrých, se zvýšenou a extrémní korozivní agresivitou, za bouřky, snížené viditelnosti, tmy a za větru, teploty, relativní. vlhkosti vzduchu přesahující meze povolené ČSN. Tam, kde nelze dodržet ustanovení příslušných bezpečnostních předpisů

Činnost           Vzdělání   Praxe
Na elektrických zařízeních   do 1000 V   vyučení, SO, ÚSO, VŠ   1 rok
        nad 1000 V   vyučení, SO, ÚSO, VŠ   2 roky
Na hromosvodech         zaškolení     6 měsíců
            vyučení, SO, ÚSO, VŠ   3 měsíce


§7 - Pracovník pro řízení činnosti: požadovaná praxe (SO, USO 1rok, vyučen 2 roky), musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce, oznamovací povinnost 4 týdny předem na IBP 

Činnost           Vzdělání   Praxe
Na elektrických zařízeních     do 1000 V   vyučení     2 roky
        SO, ÚSO, VŠ   1 rok
        nad 1000 V   vyučení      3 roky
            SO, ÚSO, VŠ   2 roky
Na hromosvodech         zaškolení     1 rok
            vyučení, SO, ÚSO, VŠ     6 měsíců


§8 - Pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem - požadovaná praxe (SO 6 let, ÚSO 4 roky, VŠ 2 roky), musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce, oznamovací povinnost 4 týdny předem na IBP 

Činnost           Vzdělání   Praxe
Na elektrických zařízeních     do 1000 V   vyučení     6 roků
        ÚSO     4 roky
                2 roky
        nad 1000 V   vyučení      7 roků
            ÚSO     5 roků
                3 roky
Na hromosvodech         vyučení     2 roky
            SO, ÚSO, VŠ     6 měsíců


§ 9 - Pracovníci pro provádění revizí jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené předepsané odborné vzdělání, předepsanou praxi a složili zkoušku před některým z orgánů dozoru. Zkouška na TIČR min. 1x za 5 let, praxe 3-7 let

§10 - Pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování: - musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce, oznamovací povinnost 4 týdny předem na IBP

§11 - Zvláštní případy jsou určeny pro absolventy vysoké školy elektrotechnické a přírodovědecké fakulty oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol; pracovníky vědeckých výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání; učitele, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím.

Osnova školení z vyhlášky 50/78 Sb.:

 • ČSN 332000-4-41 ed3
 • ČSN 332000-5-54 ed2
 • ČSN 332000-5-52 ed2
 • ČSN 332000-7-701 ed2
 • ČSN 332130 ed2
 • ČSN EN 623-5-234
 • ČSN EN 50110-1 ed3
 • ČSN 333201, ČSN 333320
 • ČSN 332180
 • ČSN 332312 ed2
 • ČSN 332000-4-47
 • ČSN 332000-5-537
 • ČSN 341090
 • ČSN EN 60204-1
 • ČSN 332000-5-51
 • ČSN 330172
 • ČSN 332000-4-43
 • ČSN EN 62305-3,4
 • ČSN EN 60079-14 ed3
 • ČSN EN 60079-17 ed3
 • ČSN 332030, ČSN 33 1600 ed2
 • Zákoník práce v pl.znění
 • Vyhl. č. 50/78 Sb.
 • zák. 257/2013Sb.
 • vyhl. 378/2001 Sb.
 • zák. 22/97 Sb.
 • vyhl. 73/2010 Sb.
 • Nař. vl. č. 11/2002
 • Nař. vl. 362/2005
 • Nař.vl. 101/2005 Sb.
 • ČSN 33 21 40
 • ČSN 33 32 40
 • Rizika a pracovní postupy při práci na elektrickém zařízení nn
 • První pomoc při úrazu elektrickým proudem
 • Diskuse k předneseným předpisům

Další doplňkové informace ke školení vyhlášky 50/78 Sb.:

1. Všechna školení je nutné zaplatit nejpozději 4 dny předem (vytištěné potvrzení o platbě) nebo zaplatit hotově na místě v den školení

2. Školení probíhá pokud je zájemců více než 8 osob. Obsazenost 25/60

3. Po dohodě školíme v termínu i místě Vámi vyhovujícímu

4. Přednášejí akreditovaní lektoři

5. Kapacita školení je až 60 osob!

6. Termín školení je uveden vždy na titulní straně ielektro.com

7. Požadovaná praxe k jednotlivým paragrafům 

8. Rozdělení paragrafů ke stažení

9. Cena jednodenního školení je 1200 Kč + DPH 21%

10. Cena školení ve vašich prostorech nad 10 lidí je 1400 Kč + DPH 21%

13 další produkty ve stejné kategorii: