LEXIKON PROJEKTANTA ELEKTRO (Knižní vydání 2021)

lexikon_projektanta

Nové

Praktická publikace, která právě vyšla, je praktickou vědomostní pomůckou pro projektanty obecně. Pro ty začínající i ty zkušené. Každý skutečný odborník totiž své vědomosti časem reviduje a obnovuje. Obsah nabízí stěžejní body pro tvorbu předprojektové přípravy a následně zpracování konkrétního projektu. 

Více informací

Skladem

400 Kč s DPH

Více informací

Nová publikace LEXIKON PROJEKTANTA ELEKTRO

Stát se dobrým projektantem vyžaduje, podobně jako například u revizního technika, podstatně hodně úsilí než jednorázové nastudování ke zkoušce. Dobrá práce s mnohými informačními zdroji je základ úspěchu.Ale s jakými? Někomu stačí ČSN online (technické normy na internetu), odborné knihy, časopisy, semináře, webcasty, webináře a někdo se ve stejných možnostech ztrácí. 
A v takový okamžik se hodí speciální výběr toho zásadního. V tomto případě jde o LEXIKON projektanta elektro.

Kniha je zpracována předními odborníky jednotlivých oborů. Máme za to, že vám publikace poslouží při řešení vaši velice odpovědné a  náročné práce. Autoři této publikace jsou si vědomi, že projekční činnost je na úrovni „volné tvůrčí činnosti“, která je však navíc limitována zákonnými požadavky právních norem a doporučenými požadavky technických norem. Tato publikace si klade za úkol alespoň částečně provést v kostce širokou obec elektroprojektantů úskalím právních a technických norem při vytváření jejich projektů. V tomto díle publikace je v následujících kapitolách presentován náhled na podklady, kterých by projektant měl využívat při vytváření  předprojektové přípravy a při zpracovávání konkrétního projektu, které neopomenutelné části do něho aktivně začlenit..

Formát A4, 200 stran. V prodeji od července 2021, recenze elektrika.cz

Velkoodběratelům a školám nabízíme cenu 400Kč + DPH (nad 10kusů)

.

Obsah příručky:

 • Zákonná ustanovení
 • Dokumentace
 • Požárně bezpečnostní řešení 
 • Zdravotnictví
 • Nevýbušná zařízení - prašná - plynná - lakovny
 • Osvětlení 
 • Ochrana před bleskem a přepětím
 • Vysoké napětí 
 • Vnější vlivy
 • Statická elektřina
 • Frekvenční měniče
 • Nedostatky a chyby v dokumentacích

 • Zákonná ustanovení
  prozrazují právní normy dotýkající se projektováním a profesí projektanta samotnou, obory autorizace inženýrů a techniků, význam zákona č. 22/1997Sb., technické předpisy, dokumenty, technické normy, zákon 90/2016Sb., zákon 309/2006Sb., nařízení vlády 17/2003Sb., nařízení vlády 118/2016Sb., nařízení vlády 176/2008Sb., vyhláška 202/1995Sb., 74/2002Sb., 75/2002Sb. Samozřejmě, již z principu, nemůže být uvedeno vše.
 • Dokumentace
  Tato část v úvodu pěkně vysvětluje rozdíl projektantem (konstruktérem) a projektantem instalací technických zařízení. Dozvíme se, jak se člení dokumentace, požadavky na obsah projektů v uvedených právních normách, o odpovědnosti projektanta za jeho projekt. A zásadní věta na konci této části patří vytesat do kamene! Není-li dokumentace, nelze ...
 • Požárně bezpečnostní řešení
  Znalosti projektanta ohledně požární bezpečnosti jsou zcela zásadní i bez toho, že není hasičem. Proto se od něj očekává znalost zde uvedených souvisejících právních předpisů. Například rozdělování staveb do požárních úseků, stanovování požárních rizik, hodnocení navrhovaných stavebních konstrukcí, určování způsobů zabezpečení staveb, vymezování zásahových cest, posuzování požadavků na zabezpečování staveb, o úplnosti výkresů požární bezpečnosti, a mnoho dalších podrobností.
 • Zdravotnictví
  je kapitola sama pro sebe, říkával Jiří Stejskal, náš přední tvůrce elektrotechnických norem ve zdravotnictví. Samotná znalost obecné instalační elektrotechniky je základ a pustit se do zdravotnických prostor vyžaduje daleko více. Tato kapitola zmiňuje související zákony, státní správu, návrhy elektroinstalací ve zdravotnictví, požadavky na bezpečnost, dokumentace, revize a samozřejmě doporučená související literaturu. 
 • Elektrická zařízení — nevýbušná, plynná
  I tato kapitola popisuje soubor vyšších, než obecných znalostí. Navrhnout elektroinstalaci v prostoru s nebezpečím výbuchu znamená myslet i na ten poslední detail. Na rozdíl od běžných projektů se u těchto nicnekopíruje z předešlých, podobných případů ale vše se navrhuje krok po kroku znovu. Zde si projdeme to zásadní
 • Elektrická zařízení — nevýbušná, prašná
  Výše uvedený archívní videoklip ukazuje možnosti výbuchu prachů různého složení. Jak podobným situacím zabránit musí projektant vědět také. Tato část zmiňuje související základní právní předpisy, principy a podrobnosti výbuchů, explozní ochranu, bezpečnostní dokumentaci a opět související další čtení.
 • Ochrana před bleskem a přepětím
  Tato část je patrně u elektroinstalací nejvíce diskutovanou problematikou. Samozřejmě se vše točí kolem souboru norem ČSN EN 62 305. V souvislosti s ochranou před bleskem a přepětím pro prostředí s nebezpečím výbuchu se dozvíme se o vnější ochraně (hromosvodu), vnitřní ochraně (přepěťových ochranách, SPD) a také o přepěťových ochranách pro jiskrově bezpečné obvody. 
  V obecné rovině této problematiky se dočteme o zákonných ustanoveních, platných normách, také například o určování bezpečných protorů, o dřevostavbách, plechových střechách, metodách návrhů jímacích soustav, o technickém dozoru, o měření ochran před bleskem a o mnoho dalších důležitých bodech. 
 • Statická elektřina
  Další důležitá část pro návrhy elektroinstalací, kde by mohly statické výboje vznítit výbušné atmosféry plynu a par. Dozvíme se o výskytech a projevech statické elektřiny, jak snížit energii elektrického výboje, o požadavcích na zdravotnická pracoviště, o provádění měření a revizích a opět o souvisejících informacích. 
 • Vnější vlivy
  Určení vnějších vlivů je dalším ze základních znalostních pilířů každého projektanta. Kapitola zmiňuje definici prostoru, prostředí a vnějšími vlivy. Tedy zde lze očekávat více o členění prostorů, členění vnějších vlivů dle ČSN, posuzování prostor, vnějších vlivech v energetice a třeba také o protokolech o určování vnějších vlivů. 
 • Osvětlení
  je opět další autonomní vědecká disciplína. Samozřejmě v běžných budovách jde spíše o drill, než složité výpočty. Ovšem každý skutečný odborníků má velký znalostní přesah, proto také informace o souvisejících normách, světelně-technických návrzích, použitelném software, osvětlování různých situací, požadavcích na osvětlení, považují za základ.  
 • Frekvenční měniče
  Pohony jsou doménou především průmyslové části elektrotechnického spektra ale znalosti o jejich instalaci jsou opět považovány za důležité pro každého projektanta. Zde si zopakujeme vše důležité o frekvenčních měničích, technických řešeních, bezpečnosti, údržbě a servisu, postupy stanovování velikosti rizik, odhady rizik a opatření snižující rizika a závěrem nalezneme krátké shrnutí. Kapitola je navíc doplněna částí o ochraně před bleskem a přepětím.   
 • Vysoké napětí
  Tato pasáž začíná podrobnostmi o projektové dokumentaci, jaké jsou druhy, k čemu slouží, o autorském dozoru, zpracování projektové dokumentace o formách papírových a digitálních. Co je z mého pohledu zajímavá pasáž, je o postupu výpočtu zkratových poměrů, které mají být obsaženy v každé projektové dokumentaci. A také minimální průřezy kabelu s ohledem na oteplení při zkratu.  Kapitola pokračuje svody trafostanic, vnější a vnitřní ochranou před bleskem pro rozvodny zvn, vvn a vn, elektrickými stanicemi všeobecně ...   
 • Náhradní zdroje
  Asi v úvodu bych připomněl, že náhradní zdroj není UPSka a agregát. Zde se dozvíme jaké jsou hlavní podklady pro návrh náhradního zdroje, jaká jsou zdrojová soustroí malého výkonu a samozřejmě o souvisejících předpisech.
 • Dimenzování instalačních kabelů
  je také obvykle podceňovaná dovednost. Vedení v elektroinstalacích se musí navrhovat na míru situaci, nikoliv "tak jak se to přece dělá". Zopakujeme si základní body při navrhování elektrického rozvodu, nač pamatovat pro správnou funkci instalovaných vodičů, o dovoleném proudu a provozní teplotě,
 • Nedostatky a chyby v dokumentacích
  Závěrečná část musí zajímat snad úplně každého specialistu. Už jen proto, aby si ovřil, zda některou ze zmiňovaných chyb nedělá také. Přečtěte si o chybách v projektech z hlediska statické elektřiny, o chybách v dokumentaci u frekvenčních měničů, o nedostatcích u vysokého napětí a na konec o doporučení k obsahu dokumentací.

Recenze knihy:

Publikace 13 autorů pod vedením Ing. J. Kutáče, Ph.D., vychází na 200 stranách textu ve vydavatelství IRIS ELEKTRO roku 2021 a jejím východiskem jsou dlouholeté projekční a firemní zkušenosti projektantů elektrotechniky s právními a technickými normami. Lexikon je vhodnou pomůckou pro zpracování předprojektové přípravy a na jejím základě pak konkrétního projektu.

Příručka názorně – i na základě firemní výrobní zkušenosti – analyzuje a přehledně předkládá jednotlivá zákonná ustanovení, hierarchicky uspořádaná podle jejich právního významu a síly, formy a doporučení pro dokumentace a pravidelné revize a charakteristiku jejich kvalit, případně jejich chyb a nedostatků; uvádí základy postupu výpočtu zkratových poměrů nezbytných pro každou projektovou práci; upozorňuje na nebezpečí a na požárně bezpečnostní řešení u staveb různých typů s nutností posuzovat je individuálně se specifikováním rizik, a to nejen s ohledem na zdravotnické otázky ve vztahu k instalacím ve zdravotnictví, ale i z hlediska užívaných zdravotních prostředků projektanty, stejně jako na ochranu před bleskem a přepětím včetně základních zákonných ustanovení a norem ve vztahu k této problematice; podává informace o statické elektřině ve výbušných prostředích a o vnějších vlivech; upozorňuje na specifika návrhu osvětlení v různých aplikačních oblastech, na frekvenční měniče i na vysoké napětí a zprostředkovává poznatky o elektrických zařízeních ve výbušných prostředích prašných a plynných a v lakovnách.

Svým přehledným a ve své podstatě encyklopedickým zpracováním umožňuje odborníkům rychlou a praktickou orientaci při vyhledávání potřebných poznatků. Přináší i názorné grafy, tabulky, vzorce a obrazovou dokumentaci, které často vycházejí z praxe a činnosti větších firem, a zpřístupňuje tak ověřené zkušenosti všem zájemcům v daném oboru. Autoři využili rovněž dokumentů IEC, které dokládají nezbytnost vysoké odbornosti a vzdělanosti pro projekční služby.

Pro výše uvedené aspekty je Lexikon plně doporučitelný pro elektrotechnickou praxi.   Jiří Kutáč

.

Autoři:

 • Ing. Jiří Kutáč, Ph.D.
 • Ing. Jiří Sluka
 • Ing. Jan Pohludka
 • Ing. Zdeněk Svoboda
 • Ing. Richard Blaho
 • Ing. Ilona Šimoníková
 • plk. Ing. Martin Pliska
 • Ing. Bc. Břetislav Cichoň
 • Doc. Ing. Jiří Novák
 • Ing. Ivo Ullman, Ph.D.
 • Ing. Roman Chodura
 • Zbyněk Hořák
 • Radek Vrzal

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

30 další produkty ve stejné kategorii: